infolinia 17 250 94 34
e-mail [email protected]
Darmowa dostawa
od 99 zł
Array
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

- informacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych na odległość

 

A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy Apollo Sp. z o. o. (zwaną dalej Sprzedawcą), a Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach konsumenta bądź Przedsiębiorcą (zwanymi dalej Kupującymi) za pośrednictwem Sklepu internetowego  i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.apollo.pl, dostarczanie zamówionych towarów Kupującemu, rodzaj oferowanych przez Sprzedawcę towarów, uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105. z późn. zm. ) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.
 3. Regulamin jest Kupującemu udostępniany, przed zawarciem umowy sprzedaży - już na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym - poprzez zamieszczenie w oknie rejestracyjnym odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja jest uwarunkowana akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.apollo.pl, a Regulamin w nowym brzmieniu udostępniony będzie Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. Akceptacja przez Kupującego Regulaminu w nowym brzmieniu, po zapoznaniu się z jego treścią, odbywać się będzie poprzez potwierdzenie komunikatu przed pierwszym - po przyjęciu przez Sprzedawcę nowego Regulaminu - logowaniem w serwisie Sprzedawcy. Kupujący w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji - w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na towar - ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: www.apollo.pl (http://www.apollo.pl/regulamin/) i pobieranie go w postaci pliku PDF (pobierz). 

 

§ 2.

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
 1. Apollo Sp. z o. o. - spółka działająca pod firmą „Apollo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000200376, NIP: 8133187390, REGON: 691528651, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100);
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej zakupu towaru niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – dokonująca zakupu towaru w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Lokal przedsiębiorstwa - miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności Sprzedawcy znajdujące się pod adresami:
 1. ul. Rejtana 20, 35-068 Rzeszów, nr tel.: (17) 230 65 50, kom.: 515 200 058, e- mail: rejtana // apollo.pl,
 2. Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18a, 35-301 Rzeszów, nr tel.: (17) 250 94 34, e- mail: sklep // apollo.pl.
 1. Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: www.apollo.pl.
 2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za towar lub usługę;

 

§ 3.

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście w Lokalach przedsiębiorstwa wyszczególnionych w § 2 ust.1 lit. e pkt (1)-(3) Regulaminu, listem poleconym, telefonicznie, faksem bądź mailowo. Dane niezbędne do nawiązania przez Kupującego kontaktu ze Sprzedawcą w formach jak podanych jak wyżej, określono w § 2 ust. 1 lit a, § 2 ust.1 lit. e pkt (1)-(3).
 2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym wysyłając wiadomości na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) lub listem poleconym na podany przez Kupującego adres w koncie użytkownika lub dostawy, jeżeli adresy te się różnią.

 

§4.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Dz. U. z 2016 r. poz. 893, 1948, z 2017 r. poz. 60, 1089. z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105. z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Dz. U. z 2016 r. poz. 893, 1948, z 2017 r. poz. 60, 1089. z późn. zm.).

 

§ 5.

 1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:

(a) sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w  przypadku umów zawartych z Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;

(b) sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.

 1. W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – w szczególności poprzez:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706. z późn. zm.) – dalej u.i.h. – z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja o szczegółowym trybie postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi zawarta jest w ustawie z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823)  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 36 u.i.h.  – dla województwa podkarpackiego będzie to Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,
  c. złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce). Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych oraz zasad i trybu procedury składania skarg dostępne są na stronie internetowej www.konsument.gov.pl
 1. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą, od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacja na temat zasad i trybu udzielania bezpłatnych porad dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

B./ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

I. Wymogi techniczne, rejestracja, logowanie.

§ 1.

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i zalogowania się na stronie internetowej www.apollo.pl.

 

§ 2.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym możliwa jest poprzez:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.apollo.pl w zakładce „Rejestracja” (http://www.apollo.pl/rejestracja/), co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

b. wypełnienie formularza rejestracyjnego  dostępnego w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 2. Korzystanie z konta utworzonego po rejestracji zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a  wymaga jego aktywacji, poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e- mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie rejestracji konta. 

§ 3.

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie www.apollo.pl w zakładce „zaloguj się” nazwy użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie ich akceptacji poprzez kliknięcie w ikonę „Zaloguj”.

 

II. Składanie i realizacja zamówień.

§ 1.

 1. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.apollo.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia. Kupujący może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

§ 2.

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza wyrażenie przez Kupującego woli związania się ze Sprzedawcą umową sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru i stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:  

a. zalogować się do Sklepu Internetowego po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym i założeniu konta lub dokonać zalogowania bez użycia konta,

b. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w ikonę „do koszyka” znajdującą się obok nazwy towaru oraz ceny sprzedaży,

c. przejść do koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym:

- wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – sposób wydania towaru (osobisty odbiór, dostawa) oraz formę płatności.

- w przypadku, gdy towar zostanie odebrany przez Kupującego osobiście – wybrać z listy punkt odbioru.

- kliknąć w ikonę „zamawiam i płacę”.

 1. Kupujący w momencie składania zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam i płacę” potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Za dane do wysyłki (w przypadku wyboru opcji dostawy) oraz za dane faktury VAT system domyślnie podaje te, wskazane przez Kupującego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym. W trakcie wypełniania formularza zamówienia istnieje możliwość zmiany danych do faktury VAT lub wysyłki.

 

§ 3.

 1. Przez przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez Sprzedawcę statusu „Przygotowanie do wysyłki” co jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w § 2 ust.1 powyżej i z tą chwilą umowa sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru dochodzi do skutku.
 2. W przypadku wyboru formy zapłaty „przelew tradycyjny” lub „Dotpay” Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 2, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Kupującemu, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Kupujący ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp. 
 4. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym apollo.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu) dni roboczych, tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od dnia zawarcia umowy określonego w ust. 1 powyżej.
 6. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem FedEx Express Polska sp. z o.o., Poczty Polskiej S.A., InPost S.A. pod wskazany przez Kupującego adres, a w przypadku odbioru osobistego – do wybranego przez Kupującego Lokalu przedsiębiorstwa.
 7. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Fedex, Poczty Polskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów InPost, zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu.
 9. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na Kupującya korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.apollo.pl/reklamacje (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) lub mailem na adres [email protected]  oraz w terminie do 7 (siedmiu) dni bezpośrednio, odpowiednio do Fedex, albo Poczty Polskiej, albo InPost S.A.
 11. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Kupujący zgłosił w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem  www.apollo.pl/reklamacje  (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) lub mailem na adres [email protected] oraz w terminie do 7 (siedmiu) dni bezpośrednio, odpowiednio do Fedex, albo Poczty Polskiej, albo InPost S.A.
 12. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem FedEx Express Polska sp. z o.o. – od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej Fedex, poprzez wejście na stronię internetową Fedex (https://www.fedex.com) i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru drogą mailową.
 13. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.– od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej poprzez wejście na stronię internetową http://emonitoring.poczta-polska.pl/ i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego (przesyłki) oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru drogą mailową.
 14. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem InPost S.A.– od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej Inpost poprzez wejście na stronię internetową https://inpost.pl/pl/pomoc/znajdz-przesylke i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru drogą mailową.
 15. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Apollo sp. z o.o. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Kupującyowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się.

 

III. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 1.

 1. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Przygotowanie do wysyłki” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) - niezwłocznie od złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Sprzedawca informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Przygotowanie do wysyłki” co oznacza, że umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.
 3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w części – Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego w sposób wskazany w ust. 1 powyżej i może zaproponować Kupującemu realizację zamówienia w części, w której jest ona możliwa. W przypadku akceptacji ze strony Kupującego, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w części – zgodnie z procedurą określoną w punkcie  B II § 3 ust 1. Sprzedawca w pozostałym zakresie nie przyjmuje zamówienia do realizacji.
 4. Brak zgody Kupującego na przyjęcie zamówienia do realizacji w tej części, w której realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwa powoduje, że Sprzedawca nie nadaje zamówieniu statusu „Przygotowanie do wysyłki”. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie w żadnej części nie podlega realizacji.
 5. W wypadku nadania statusu „Przygotowanie do wysyłki”, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. z z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105. późn. zm.). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

 

IV. Informacje o towarach, o cenach.

§ 1.

 1. Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej www.apollo.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c.

 

§ 2.

 1. Przed zawarciem umowy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę w sposób jasny i zrozumiały o głównych cechach świadczenia. Kupujący poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie, a umieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego www.apollo.pl towar zostaje powiadomiony, w szczególności o rodzaju towaru, jego nazwie, producencie, dostępnych funkcjach, parametrach technicznych, cenie netto, cenie brutto, a nadto poprzez wybór opcji „do koszyka” – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie towaru do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towaru, takich jak koszt dostawy towaru do Kupującego, w okolicznościach wyboru przez Kupującego takiej opcji.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący, poprzez kliknięcie w słowo „regulamin” umieszczonym w internetowym formularzu Zamówienia ma możliwość zapoznania się z zawartymi w Regulaminie zasadami zawierania umów sprzedaży, sposobie składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.apollo.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, prawie odstąpienia od umowy, zasadach składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.

§3.

 1. Ceny sprzedaży towarów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.apollo.pl podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota ceny netto towaru i wskazana kwota wartości VAT.  
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego oraz kosztów wybranej formy płatności. Koszty zależą od sposobu wydania towaru i  formy płatności za towar i podawane są przy wyborze sposobu wydania towaru i  formy płatności.  
 3. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży towaru (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy oraz kosztami wybranej formy płatności, wskazana w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
 5. W przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Akceptując Regulamin Kupujący będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Kupujący może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie na adres: Apollo sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów lub elektronicznie na adres: [email protected] - sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej, wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej.
 7. Akceptacja Kupującego nie wyłącza prawa Apollo sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

V. Sprzedaż treści cyfrowych i towarów z elementami cyfrowymi

§ 1.

 1. Sprzedaż treści cyfrowych i towarów z elementami cyfrowymi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku trwałym (np. płyta CD, płyta DVD itp.), natomiast przez towar zawierający treść cyfrową należy rozumieć towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 3. Sprzedający poinformuje Konsumenta nabywającego w sklepie internetowym towary z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowe o funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych.
 4. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Apollo sp. z o. o. działa wyłącznie jako dystrybutor. Apollo sp. z o. o. nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Kupującym będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Kupującym, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Kupującym lub w inny sposób określony przez licencjodawcę.
 5. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105. z późn. zm.) Kupujący będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy, a konsument przyjął to do wiadomości poprzez dostarczenie mu dokumentu potwierdzenia zawarcia umowy pisemnie lub na innym trwałym nośniku przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 6. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105. z późn. zm.) Kupujący będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub zablokowanie konta użytkownika.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  1. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, lub
  2. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
  3. Sprzedający nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia treści cyfrowej.
 9.  Sprzedający jest zobowiązany spełnić swoje świadczenie w zakresie dostarczenia treści cyfrowych zgodnie z umową. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność świadczenia z umową o dostarczanie treści cyfrowej zawarta jest w Rozdziale 5B (art. 43h i nast.) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie informowania Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarczania ich Konsumentowi, który wystąpił w czasie:

 1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwanym przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

VI. Sprzedaż produktów promocyjnych.

§ 1.

 1. Sprzedaż produktów promocyjnych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprzez produkt promocyjny należy rozumieć produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu internetowego, który dostępny jest po obniżonej cenie sprzedaży, określonej każdorazowo przez Sprzedawcę na karcie produktu, oznaczony jako „produkt w specjalnej ofercie”.
 3. Ilość produktów promocyjnych w ramach danej promocji jest ograniczona przez Sprzedawcę, a informacja o liczbie produktów promocyjnych dostępnych w ramach danej promocji zamieszczana jest każdorazowo na karcie produktu.
 4. Sprzedawca może zamieścić na karcie produktu – niezależnie od informacji o liczbie produktów promocyjnych, o której mowa w ust. 3 powyżej – informację o maksymalnym czasie trwania promocji, 
 5. Okres trwania promocji ustalany jest każdorazowo w następujący sposób:
  a. w przypadku określonym w ust. 2 w zw. z ust. 3 powyżej, tj. w sytuacji, gdy Sprzedawca określił na karcie produktu wyłącznie liczbę produktów promocyjnych – okres trwania promocji upływa z chwilą wyczerpania liczby produktów promocyjnych;
  b. w przypadku określonym w ust. 2 w zw. z ust. 3 w zw. z ust. 4 powyżej, tj. w sytuacji, gdy Sprzedawca określił na karcie produktu liczbę produktów promocyjnych oraz informację o maksymalnym czasie trwania promocji – okres trwania promocji upływa z końcem wskazanego maksymalnego czasu trwania promocji lub z chwilą wyczerpania liczby produktów promocyjnych, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji informacji zawartych na karcie produktu w zakresie liczby produktów promocyjnych oraz – w przypadku zamieszczenia tej informacji – w zakresie maksymalnego czasu trwania promocji. 
 7. W ramach jednej promocji Kupujący może dokonać zakupu produktów promocyjnych w liczbie maksymalnej wskazanej przez Sprzedawcę. Informacja o tym ograniczeniu dostępna jest na karcie produktu, powyżej ikony „do koszyka”.
 8. W ramach jednej promocji Kupujący może złożyć więcej niż jedno zamówienie, przy czym ilość produktów promocyjnych nabytych przez Kupującego nie może przekroczyć liczby maksymalnej, o której mowa w ust. 7. 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu trwania promocji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Kupującego w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.

 

VII. Forma płatności.

§ 1.

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: 

(a) przelewem, przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew tradycyjny)

(b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika FedEx Express Polska sp. z o.o. , Poczta Polska S.A.,

(c) w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu.

(d) gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w Lokalu przedsiębiorstwa,

(e) w formie przedpłaty za towar, poprzez płatności elektroniczne Dotpay.

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie Apollo sp. z o.o. może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę Apollo kosztów jej zrealizowania, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności w postaci transakcji poprzez serwis DotPay, Apollo sp. z o.o. dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę Apollo kosztów jej zrealizowania, liczoną od wartości brutto zamówienia , tj. wartości zamówionego produktu lub zamówionych produktów wraz z kosztem sposobu transportu. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis Dotpay jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Kupującego umową.
 3. W sytuacji, w której Kupujący jako formę płatności przy odbiorze osobistym towaru w Lokalu przedsiębiorstwa wybrał płatność gotówką, a następnie podczas odbioru deklaruje zmianę formy płatności na płatność kartą płatniczą lub kredytową, Apollo  sp. z o.o. uprawniona jest do doliczenia opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Płatność gotówką jest dokonywana poprzez wręczenie całkowitej ceny zamówienia osobie czynnej w Lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy przy odbiorze osobistym towaru.
 5. Płatność „za pobraniem” polega na dokonaniu płatności całkowitej ceny zamówienia do rąk przewoźnika FedEx Express Polska sp. z o.o., Poczta Polska S.A., przy dostarczeniu zamówionego towaru Kupującemu.
 6. Płatność przelewem (tzn. przelew tradycyjny oraz przedpłata poprzez płatności elektroniczne Dotpay) oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatności elektroniczne Dotpay – z góry, po złożeniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego są przesyłane Kupującemu w postaci faktury pro forma, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po otrzymaniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 5 (pięć) dni od dnia otrzymania faktury pro forma.  Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w zapłacie, Sprzedający może wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do dokonania zapłaty, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 7. Zamówiony towar może zostać objęty – wg wyboru Kupującego – ratalną formą płatności w Santander Consumer Bank S.A poprzez zawarcie przez Kupującego umowy z podmiotem finansującym niezależnym od Sprzedawcy. E Raty Santander (raty) - to prosta forma otrzymania kredytu na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na warunki umowy kredytowej zawieranej pomiędzy Santander Consumer Bank, a Kupującym. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.santanderconsumer.pl.
 8. Kupujący dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.
 9. Od dnia 1 listopada 2019 r. istnieje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. Mechanizm podzielonej płatności obowiązkowo stosuje się do transakcji zakupu towarów, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
  1. nabywcą towaru jest podatnik VAT,
  2.  wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz
  3. przynajmniej jednym z nabytych towarów wymienionych na fakturze jest towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
 1. Pełna lista towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT)
 2.  Mechanizm podzielonej płatności polega na dzieleniu płatności wynikającej z faktury VAT – kwota netto wpłacana jest na rachunek rozliczeniowy Sprzedającego, a kwota podatku VAT wpłacana jest na rachunek VAT Sprzedającego.
 3. . Mechanizm podzielonej płatności w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w pkt. 1 stosuje Kupujący będący podatnikiem VAT do zapłaty płatności za towar, poprzez użycie odpowiedniego komunikatu przelewu w bankowości elektronicznej dedykowanego do mechanizmu podzielonej płatności.
 4.  Faktury VAT wystawiane do transakcji, w których obowiązkowo stosuje się mechanizm podzielonej płatności opatrzone są opisem „mechanizm podzielonej płatności”.
 5. Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do transakcji zawieranych przez konsumentów.
 6. Kupujący będący podatnikiem VAT może sam zdecydować, czy z użyciem mechanizmu podzielonej płatności ureguluje całą wartość podatku VAT wskazaną na fakturze (co jest dobrowolne), czy wyłącznie podatek VAT tylko za towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT objęty mechanizmem podzielonej płatności (obowiązek ustawowy).
 7. Kupujący, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze za zakup towaru z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, ureguluje tę kwotę w inny sposób niż w mechanizmie podzielonej płatności podlega odpowiedzialności podatkowej i karno- skarbowej.

 

VI. Warunki reklamacji. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta

§ 1.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu towar konsumpcyjny zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w razie braku zgodności towaru z umową zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest:
  1. w przypadku gdy zakup towaru miał miejsce po 31.12.2022 r. a kupującym był Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta- będący osobą fizyczną, do którego z mocy prawa stosujemy przepisy dotyczące konsumenta (tj. gdy zakup przez takiego przedsiębiorcę nie ma charakteru zawodowego) – w przepisach rozdziału 5A (art. 43a i nast.) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  2. w pozostałych przypadkach – w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne (jest niezgodny z umową), Kupujący wedle własnego wyboru może:
  1.  skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta) albo rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny), stosownie do przypadków opisanych w pkt 1 pkt 1) i 2) powyżej.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym powiadomili Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który został przez Sprzedającego zaakceptowany.
 4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lub 4, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru konsumpcyjnego zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy sprzedanej Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W terminach określonych w tym punkcie Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Reklamacje Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta składać może osobiście w jednym z Lokali przedsiębiorstwa wskazanych w części A § 2 ust.1 lit. d Regulaminu,  pisemnie na adres Sprzedawcy: „Apollo” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów, mailem na adres [email protected] bądź za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.apollo.pl/reklamacje
 1. Dokonując  reklamacji Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta winien wskazać datę sprzedaży, dokonać opisu stwierdzonej niezgodności towaru z umową i wskazać datę jej stwierdzenia określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością  i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, z tym zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu do złożenia reklamacji - wystarczy wysłanie do Sprzedawcy zawiadomienia o stwierdzonej niezgodności przed jego upływem. Dla usprawnienia procesu rejestracji rekomenduje się przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niniejszych przepisów, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego: Apollo sp. z o.o., Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18a, 35-301 Rzeszów.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może – na zasadach określonych ustawie Kodeks cywilny – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o ile wada nie jest nieistotna.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7-10 powyżej;

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7-10 powyżej;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7-10;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Kupującego reklamacji w przedmiocie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową - ustosunkuje się do reklamacji i zgłoszonego żądania albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny oraz powiadomi Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Istnienie uprawnień Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu powyższych przepisów nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji producenta, jeżeli taka została udzielona. 

 

VII. Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.

§ 1.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcą jest wyłączona.
 2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

 

VIII. Odstąpienie od umowy. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§ 1.

 1. Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny - składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu”, który jest możliwy do pobrania w formie pliku PDF (pobierz) pod adresem www.apollo.pl/reklamacje. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać również z formularza odstąpienia od umowy zawartego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105z późn. zm.) – załącznik nr 2 ustawy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Apollo sp z o.o.,  ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów. Apollo sp. z o.o.  umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej: www.apollo.pl/reklamacje, co pozwoli na szybszą identyfikację zgłoszenia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), w szczególności umów dotyczących nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta; o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; świadczeń, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Zwrotu towaru Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może dokonać osobiście w jednym z Lokali przedsiębiorstwa wskazanych w punkcie A § 2 ust.1 lit. d Regulaminu lub poprzez odesłanie na adres Sprzedawcy: „Apollo” Sp. z o.o. Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18a, 35-301 Rzeszów. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca zwróci Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. całą otrzymaną od niego sumę pieniężną tytułem całkowitego kosztu zamówienia, w tym cenę sprzedaży i poniesione przez Konsumenta/  Przedsiębiorcę na prawach konsumenta koszty dostawy towaru do Kupującego – za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem przez Sprzedawcę płatności, o których mowa w ust. 5 powyżej.  
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 

IX. Bezpieczeństwo. Dane osobowe.

§ 1.

 1. Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Kupującego. Zasady zachowania prywatności Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://www.apollo.pl/polityka-prywatnosci/. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 3. Udostępnienie przez Kupującego danych osobowych i udzielenie zgodny na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail) jest niezbędne dla dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe udostępniane są przez Kupujących i zgoda na przetwarzanie tych danych wyrażana jest poprzez formularz rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności w celu zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie Internetowym.
 6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Kupującym wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 8. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Sprzedawcy, który udziela informacji odnośnie przetwarzania danych, na adres Sprzedawcy: „Apollo” Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dotyczących realizacji uprawnień wskazanych w ust. 2 powyżej Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected],
 9. Sprzedawca informuje, że Sklep internetowy zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.
 10.  

 

C/ Postanowienia końcowe

 

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić nieodpłatnie stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym: https://apollo.pl/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki opisanym w części A § 2 ust1 lit e niniejszego regulaminu.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w części A w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ….01.2023 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

Masz pytania?

  17 250 94 34

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

sob.: 9:00 - 14:00

 

  [email protected]

Copyright © 2024 - Apollo Sp. z o.o.