infolinia 17 250 94 34
e-mail [email protected]
Darmowa dostawa
od 199 zł
Array
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

- informacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych na odległość

 

A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy Apollo Sp. z o. o. (zwaną dalej Sprzedawcą), a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (zwanymi dalej Kupującymi) za pośrednictwem Sklepu internetowego  i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.apollo.pl, dostarczanie zamówionych towarów Kupującemu, rodzaj oferowanych przez Sprzedawcę towarów, uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.
 3. Regulamin jest Kupującemu udostępniany, przed zawarciem umowy sprzedaży - już na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym - poprzez zamieszczenie w oknie rejestracyjnym odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja jest uwarunkowana akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.apollo.pl, a Regulamin w nowym brzmieniu udostępniony będzie Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. Akceptacja przez Kupującego Regulaminu w nowym brzmieniu, po zapoznaniu się z jego treścią, odbywać się będzie poprzez potwierdzenie komunikatu przed pierwszym - po przyjęciu przez Sprzedawcę nowego Regulaminu - logowaniem w serwisie Sprzedawcy. Kupujący w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji - w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na towar - ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: www.apollo.pl (http://www.apollo.pl/regulamin/) i pobieranie go w postaci pliku PDF (pobierz). 

 

§ 2.

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
 1. Apollo Sp. z o. o. - spółka działająca pod firmą „Apollo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000200376, NIP: 8133187390, REGON: 691528651, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100);
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dokonująca zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą;
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – dokonująca zakupu towaru w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Lokal przedsiębiorstwa - miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności Sprzedawcy znajdujące się pod adresami:
 1. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów, nr tel.: (17) 85 20 900, (17) 85 20 901, wew. 71, kom.: 515 200 062, 515 200 068, fax: (17) 85 20 900, (17) 85 20 901, wew. 35, e – mail: store // apollo.pl,
 2. ul. Rejtana 20, 35-068 Rzeszów, nr tel.: (17) 230 65 50, kom.: 515 200 058, e- mail: rejtana // apollo.pl,
 3. ul. Leszka Czarnego 5, 35-615 Rzeszów, nr tel.: (17) 250 94 34, e- mail: sklep // apollo.pl.
 1. Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: www.apollo.pl.

 

§ 3.

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście w Lokalach przedsiębiorstwa wyszczególnionych w § 2 ust.1 lit. d pkt (1)-(3) Regulaminu, listem poleconym, telefonicznie, faksem bądź mailowo. Dane niezbędne do nawiązania przez Kupującego kontaktu ze Sprzedawcą w formach jak podanych jak wyżej, określono w § 2 ust. 1 lit a, § 2 ust.1 lit. d pkt (1)-(3).
 2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym wysyłając wiadomości na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) lub listem poleconym na podany przez Kupującego adres w koncie użytkownika lub dostawy, jeżeli adresy te się różnią.

 

§4.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Konsumentem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).

 

§ 5.

 1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:
  (a) sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w  przypadku umów zawartych z Konsumentem;
  (b) sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.
 2. W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – w szczególności poprzez:
  a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 z późn. zm.) – dalej u.i.h. – z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja o szczegółowym trybie postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi zawarta jest w regulaminie ich organizacji i działania stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214 z późn. zm.) oraz dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 36 u.i.h.  – dla województwa podkarpackiego będzie to Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,
  c. złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce). Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych oraz zasad i trybu procedury składania skarg dostępne są na stronie internetowej www.konsument.gov.pl
 3. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą, od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacja na temat zasad i trybu udzielania bezpłatnych porad dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

B./ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

I. Wymogi techniczne, rejestracja, logowanie.

§ 1.

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i zalogowania się na stronie internetowej www.apollo.pl.

 

§ 2.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym możliwa jest poprzez:
  a. wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.apollo.pl w zakładce „Rejestracja” (http://www.apollo.pl/rejestracja/), co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
  b. wypełnienie formularza rejestracyjnego  dostępnego w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 3. Korzystanie z konta utworzonego po rejestracji zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a  wymaga jego aktywacji, poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e- mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie rejestracji konta. 

§ 3.

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie www.apollo.pl w zakładce „zaloguj się” nazwy użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie ich akceptacji poprzez kliknięcie w ikonę „Zaloguj”.

 

II. Składanie i realizacja zamówień.

§ 1.

 1. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.apollo.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia. Kupujący może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

§ 2.

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza wyrażenie przez Kupującego woli związania się ze Sprzedawcą umową sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru i stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:  
  a. zalogować się do Sklepu Internetowego po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym i założeniu konta lub dokonać zalogowania bez użycia konta,
  b. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w ikonę „do koszyka” znajdującą się obok nazwy towaru oraz ceny sprzedaży,
  c. przejść do koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym:
  - wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – sposób wydania towaru (osobisty odbiór, dostawa) oraz formę płatności.
  - w przypadku, gdy towar zostanie odebrany przez Kupującego osobiście – wybrać z listy punkt odbioru.
  - kliknąć w ikonę „zamawiam i płacę”.
 1. Kupujący w momencie składania zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam i płacę” potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Za dane do wysyłki (w przypadku wyboru opcji dostawy) oraz za dane faktury VAT system domyślnie podaje te, wskazane przez Kupującego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym. W trakcie wypełniania formularza zamówienia istnieje możliwość zmiany danych do faktury VAT lub wysyłki.

 

§ 3.

 1. Przez przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez Sprzedawcę statusu „Przygotowanie do wysyłki” co jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w § 2 ust.1 powyżej i z tą chwilą umowa sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru dochodzi do skutku.
 2. W przypadku wyboru formy zapłaty „przelew tradycyjny” lub „Dotpay” Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 2, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Kupującemu, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Kupujący ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp. 
 4. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym apollo.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu) dni roboczych, tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od dnia zawarcia umowy określonego w ust. 1 powyżej.
 6. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem FedEx Express Polska sp. z o.o., Poczty Polskiej S.A., InPost S.A. pod wskazany przez Kupującego adres, a w przypadku odbioru osobistego – do wybranego przez Kupującego Lokalu przedsiębiorstwa.
 7. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Fedex, Poczty Polskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów InPost, zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu.
 9. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.apollo.pl/reklamacje (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) lub mailem na adres [email protected]  oraz w terminie do 7 (siedmiu) dni bezpośrednio, odpowiednio do Fedex, albo Poczty Polskiej, albo InPost S.A.
 11. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem  www.apollo.pl/reklamacje  (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) lub mailem na adres [email protected] oraz w terminie do 7 (siedmiu) dni bezpośrednio, odpowiednio do Fedex, albo Poczty Polskiej, albo InPost S.A.
 12. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem FedEx Express Polska sp. z o.o. – od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej Fedex, poprzez wejście na stronię internetową Fedex (https://www.fedex.com) i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru drogą mailową.
 13. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.– od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej poprzez wejście na stronię internetową http://emonitoring.poczta-polska.pl/ i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego (przesyłki) oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru drogą mailową.
 14. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem InPost S.A.– od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki Kupujący ma możliwość „śledzenia jej drogi” za pośrednictwem strony internetowej Inpost poprzez wejście na stronię internetową https://inpost.pl/pl/pomoc/znajdz-przesylke i podanie numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego oraz informację o wysłaniu towaru Kupujący otrzyma w dniu wysłania towaru drogą mailową.
 15. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Apollo sp. z o.o. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się.

 

III. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 1.

 1. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Przygotowanie do wysyłki” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) - niezwłocznie od złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Sprzedawca informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Przygotowanie do wysyłki” co oznacza, że umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.
 3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w części – Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego w sposób wskazany w ust. 1 powyżej i może zaproponować Kupującemu realizację zamówienia w części, w której jest ona możliwa. W przypadku akceptacji ze strony Kupującego, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w części – zgodnie z procedurą określoną w punkcie  B II § 3 ust 1. Sprzedawca w pozostałym zakresie nie przyjmuje zamówienia do realizacji.
 4. Brak zgody Kupującego na przyjęcie zamówienia do realizacji w tej części, w której realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwa powoduje, że Sprzedawca nie nadaje zamówieniu statusu „Przygotowanie do wysyłki”. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie w żadnej części nie podlega realizacji.
 5. W wypadku nadania statusu „Przygotowanie do wysyłki”, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

 

IV. Informacje o towarach, o cenach.

§ 1.

 1. Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej www.apollo.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c.

 

§ 2.

 1. Przed zawarciem umowy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę o głównych cechach świadczenia. Kupujący poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie, a umieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego www.apollo.pl towar zostaje powiadomiony, w szczególności o rodzaju towaru, jego nazwie, producencie, dostępnych funkcjach, parametrach technicznych, cenie netto, cenie brutto, a nadto poprzez wybór opcji „do koszyka” – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie towaru do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towaru, takich jak koszt dostawy towaru do Kupującego, w okolicznościach wyboru przez Kupującego takiej opcji.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący, poprzez kliknięcie w słowo „regulamin” umieszczonym w internetowym formularzu Zamówienia ma możliwość zapoznania się z zawartymi w Regulaminie zasadami zawierania umów sprzedaży, sposobie składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.apollo.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, prawie odstąpienia od umowy, zasadach składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.

§3.

 1. Ceny sprzedaży towarów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.apollo.pl podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota ceny netto towaru i wskazana kwota wartości VAT.  
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego oraz kosztów wybranej formy płatności. Koszty zależą od sposobu wydania towaru i  formy płatności za towar i podawane są przy wyborze sposobu wydania towaru i  formy płatności.  
 3. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży towaru (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy oraz kosztami wybranej formy płatności, wskazana w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 4. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do odwołania przez Sprzedawcę tj. wskazania przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego nowej ceny towaru w miejsce ceny dotychczas obowiązującej – przy czym zmiana cen, nie ma wpływu na zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z punktem B II § 3 ust. 1 Regulaminu przed datą zmiany ceny.
 5. Akceptując Regulamin Kupujący będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Kupujący może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie na adres: Apollo sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów lub elektronicznie na adres: [email protected] - sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej, wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej.
 6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Apollo sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
 
V. Sprzedaż treści cyfrowych
§ 1.
 1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku trwałym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
 3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Apollo sp. z o. o. działa wyłącznie jako dystrybutor. Apollo sp. z o. o. nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub w inny sposób określony przez licencjodawcę.
 4. Na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
VI. Sprzedaż produktów promocyjnych.
§ 1.
 1. Sprzedaż produktów promocyjnych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprzez produkt promocyjny należy rozumieć produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu internetowego, który dostępny jest po obniżonej cenie sprzedaży, określonej każdorazowo przez Sprzedawcę na karcie produktu, oznaczony jako „produkt w specjalnej ofercie”.
 3. Ilość produktów promocyjnych w ramach danej promocji jest ograniczona przez Sprzedawcę, a informacja o liczbie produktów promocyjnych dostępnych w ramach danej promocji zamieszczana jest każdorazowo na karcie produktu.
 4. Sprzedawca może zamieścić na karcie produktu – niezależnie od informacji o liczbie produktów promocyjnych, o której mowa w ust. 3 powyżej – informację o maksymalnym czasie trwania promocji, 
 5. Okres trwania promocji ustalany jest każdorazowo w następujący sposób:
  a. w przypadku określonym w ust. 2 w zw. z ust. 3 powyżej, tj. w sytuacji, gdy Sprzedawca określił na karcie produktu wyłącznie liczbę produktów promocyjnych – okres trwania promocji upływa z chwilą wyczerpania liczby produktów promocyjnych;
  b. w przypadku określonym w ust. 2 w zw. z ust. 3 w zw. z ust. 4 powyżej, tj. w sytuacji, gdy Sprzedawca określił na karcie produktu liczbę produktów promocyjnych oraz informację o maksymalnym czasie trwania promocji – okres trwania promocji upływa z końcem wskazanego maksymalnego czasu trwania promocji lub z chwilą wyczerpania liczby produktów promocyjnych, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji informacji zawartych na karcie produktu w zakresie liczby produktów promocyjnych oraz – w przypadku zamieszczenia tej informacji – w zakresie maksymalnego czasu trwania promocji. 
 7. W ramach jednej promocji Kupujący może dokonać zakupu produktów promocyjnych w liczbie maksymalnej wskazanej przez Sprzedawcę. Informacja o tym ograniczeniu dostępna jest na karcie produktu, powyżej ikony „do koszyka”.
 8. W ramach jednej promocji Kupujący może złożyć więcej niż jedno zamówienie, przy czym ilość produktów promocyjnych nabytych przez Kupującego nie może przekroczyć liczby maksymalnej, o której mowa w ust. 7. 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu trwania promocji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Kupującego w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.
 

VII. Forma płatności.

§ 1.

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: 
  (a) przelewem, przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew tradycyjny)
  (b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika FedEx Express Polska sp. z o.o. , Poczta Polska S.A.,
  (c) w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu.
  (d) gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w Lokalu przedsiębiorstwa,
  (e) w formie przedpłaty za towar, poprzez płatności elektroniczne Dotpay.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie Apollo sp. z o.o. może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę Apollo kosztów jej zrealizowania, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez serwis DotPay, Apollo sp. z o.o. dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę Apollo kosztów jej zrealizowania, liczoną od wartości brutto zamówienia , tj. wartości zamówionego produktu lub zamówionych produktów wraz z kosztem sposobu transportu. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis Dotpay jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 4. W sytuacji, w której klient jako formę płatności przy odbiorze osobistym towaru w Lokalu przedsiębiorstwa wybrał płatność gotówką, a następnie podczas odbioru deklaruje zmianę formy płatności na płatność kartą płatniczą lub kredytową, Apollo  sp. z o.o. uprawniona jest do doliczenia opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Płatność gotówką jest dokonywana poprzez wręczenie całkowitej ceny zamówienia osobie czynnej w Lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy przy odbiorze osobistym towaru.
 6. Płatność „za pobraniem” polega na dokonaniu płatności całkowitej ceny zamówienia do rąk przewoźnika FedEx Express Polska sp. z o.o., Poczta Polska S.A., przy dostarczeniu zamówionego towaru Kupującemu.
 7. Płatność przelewem (tzn. przelew tradycyjny oraz przedpłata poprzez płatności elektroniczne Dotpay) oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatności elektroniczne Dotpay – z góry, po złożeniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego są przesyłane Kupującemu w postaci faktury pro forma, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po otrzymaniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 5 (pięć) dni od dnia otrzymania faktury pro forma.  Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w zapłacie, Sprzedający może wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do dokonania zapłaty, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 8. Zamówiony towar może zostać objęty – wg wyboru Kupującego – ratalną formą płatności w Santander Consumer Bank S.A poprzez zawarcie przez Kupującego umowy z podmiotem finansującym niezależnym od Sprzedawcy. E Raty Santander (raty) - to prosta forma otrzymania kredytu na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na warunki umowy kredytowej zawieranej pomiędzy Santander Consumer Bank, a Kupującym. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.santanderconsumer.pl.
 9. Kupujący dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.

 

VI. Warunki reklamacji. Konsument.

§ 1.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi towar konsumpcyjny wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 3. Reklamacje dotyczące wadliwości towaru konsumpcyjnego, Konsument składać może osobiście w jednym z Lokali przedsiębiorstwa wskazanych w punkcie A § 2 ust.1 lit. d Regulaminu,  pisemnie na adres Sprzedawcy: „Apollo” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów, mailem na adres [email protected] bądź za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.apollo.pl/reklamacje
 4. Dokonując  reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej – Konsument winien wskazać datę sprzedaży, dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę stwierdzenia wady, określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością  i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, z tym zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu do złożenia reklamacji - wystarczy wysłanie do Sprzedawcy zawiadomienia o stwierdzonej wadliwości przed jego upływem. Dla usprawnienia procesu rejestracji rekomenduje się przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego: Apollo sp. z o.o., ul. Leszka Czarnego 5, 35-615 Rzeszów.
 6. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może – na zasadach określonych ustawie Kodeks cywilny – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o ile wada nie jest nieistotna.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru konsumpcyjnego zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy sprzedanej Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W terminach określonych w tym punkcie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji w przedmiocie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową - ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i zgłoszonego żądania albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny oraz powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 10. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji producenta, jeżeli taka została udzielona. 

 

VII. Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.

§ 1.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcą jest wyłączona.
 2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

 

VIII. Odstąpienie od umowy. Konsument.

§ 1.

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny - składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu”, który jest możliwy do pobrania w formie pliku PDF (pobierz) pod adresem www.apollo.pl/reklamacje. Konsument może skorzystać również z formularza odstąpienia od umowy zawartego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – załącznik nr 2 ustawy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Apollo sp z o.o.,  ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów. Apollo sp. z o.o.  umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej: www.apollo.pl/reklamacje, co pozwoli na szybszą identyfikację zgłoszenia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), w szczególności umów dotyczących nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru Konsumentowi; o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; świadczeń, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Zwrotu towaru Konsument może dokonać osobiście w jednym z Lokali przedsiębiorstwa wskazanych w punkcie A § 2 ust.1 lit. d Regulaminu lub poprzez odesłanie na adres Sprzedawcy: „Apollo” Sp. z o.o. ul. Leszka Czarnego 5, 35-615 Rzeszów. 
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy. Gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą  (przykładowo z uwagi na gabaryty, wagę towarów) -  odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, których obowiązek poniesienia będzie spoczywał również na Konsumencie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca- z zastrzeżeniem punktu B VIII § 1 ust. 6 - zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. całą otrzymaną od niego sumę pieniężną tytułem całkowitego kosztu zamówienia, w tym cenę sprzedaży i poniesione przez Konsumenta koszty dostawy towaru do Kupującego – za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem przez Sprzedawcę płatności, o których mowa w ust. 5 powyżej.  

 

IX. Bezpieczeństwo. Dane osobowe.

§ 1.

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 2. Udostępnienie przez Kupującego danych osobowych i udzielenie zgodny na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail) jest niezbędne dla dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe udostępniane są przez Kupujących i zgoda na przetwarzanie tych danych wyrażana jest poprzez formularz rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności w celu zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Kupującym wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Sprzedawcy, który udziela informacji odnośnie przetwarzania danych, na adres Sprzedawcy: „Apollo” Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dotyczących realizacji uprawnień wskazanych w ust. 2 powyżej Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected],
 8. Sprzedawca informuje, że Sklep internetowy zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.
   

Masz pytania?

  17 250 94 34

pon. - pt.: 8:00 - 18:00

sob.: 9:00 - 14:00

 

  [email protected]

Copyright © 2022 - Apollo Sp. z o.o.