infolinia 17 250 94 34
e-mail [email protected]
Darmowa dostawa
od 99 zł
Array
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Dnia 25 maja 2018 r., weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej jako: RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Apollo sp. z o. o. w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnianych przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej www.apollo.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym RODO.
Z uwagi na obowiązujące przepisy RODO chcemy, abyście Państwo byli świadomi skutków, przetwarzania przez Apollo sp. z o. o. Państwa danych, jak też chcemy poinformować - jakie prawa przysługują Państwu związku z przetwarzaniem Państwa danych, dlatego poniżej w ramach przyjętej przez nas Polityki Prywatności przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez Apollo sp. z o. o. danych osobowych.

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO

 

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Apollo sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200376, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, adr. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów - jest administratorem w rozumieniu przepisów RODO. Oznacza to, że Apollo sp. z o. o. ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa zidentyfikować, na przykład Państwa imię i nazwisko, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.apollo.pl
W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych.
W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Apollo sp. z o.o., skontaktuj się z nami na podany adres e-mail: [email protected].

2.    CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania, każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez Państwa:
 

Cel Podstawa prawna
Zawarcie przez Państwa z Apollo sp. z o. o. umowy sprzedaży i jej  wykonanie.
 
1) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) dochodzenie roszczeń przysługujących administratorowi w związku z tą umową - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Założenie przez Państwa konta Użytkownika na stronie www.apollo.pl. Zgoda osoby której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Zapisanie się przez Państwa do newslettera. Zgoda osoby której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Udzielenie na Państwa żądanie - informacji o oferowanym przez Apollo sp. z o. o. produkcie. Podjęcie działań, przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Wysyłanie informacji handlowej Apollo sp. z o.o. Zgoda osoby której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dokonanie przez Państwa reklamacji, zwrotu zakupionego przez Państwa produktu. 1) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze dotyczących faktur - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) dochodzenie roszczeń przysługujących administratorowi w związku z tą umową - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


3.    OKRES PRZEZ KTÓRY PRZETWARZANE SĄ DANE


Okres przetwarzania danych zależy od celu dla jakiego, będą one przetwarzane:
 

Cel Okres
Zawarcie przez Państwa  z  Apollo sp. z o. o. umowy i jej wykonanie. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach podatkowych.
Założenie przez Państwa konta Użytkownika na stronie www.apollo.pl. Do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Zapisanie się przez Państwa do newslettera. Do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Udzielenie na Państwa, żądanie informacji o oferowanym przez Apollo sp. z o. o. produkcie. Do momentu wykonania przez Apollo sp. z o. o. działań, przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Wysyłanie informacji handlowej Apollo sp. z o. o. Do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Dokonanie przez Państwa reklamacji, zwrotu zakupionego przez Państwa produktu. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy, lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń.

 

W przypadku, gdy mamy zawrzeć z Państwem umowę - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia z Apollo sp. z o. o. umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych dla założenia konta Użytkownika, zapisania się do newslettera lub uzyskania informacji o oferowanym przez Apollo sp. z o. o. produkcie, czy innej informacji handlowej, ale konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości utworzenia konta Użytkownika lub odpowiednio przesyłania przez administratora informacji handlowych, w tym newslettera.

4.    ODBIORCY DANYCH


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Apollo sp. z o. o., która jest ich administratorem, natomiast odbiorcami Państwa danych - w zależności od celu przetwarzania - mogą być: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, finansowe lub finansowo księgowe, usługi informatyczne, ubezpieczyciele, podmioty finansujące zakupy ratalne, agencje reklamowe, podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji akcji marketingowych, podmioty prowadzące działalność reklamową podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe.
Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.


5.    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.


6.    PROFILOWANIE


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


7.    PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Niezależnie od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych - macie Państwo prawo do:

  • Uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane, są Państwa dane osobowe;
  • Uzyskania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  • Żądania od administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  • Żądania od administratora uzupełnienia danych osobowych.
  • Żądania od administratora usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, bądź jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.  

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są: na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, bądź na podstawie prawnie uzasadnionych interesów po stronie administratora - przysługuje Państwu, jako osobie której dane dotyczą prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane, są na podstawie zgody - udzieloną zgodę możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu, jako osobie której dane dotyczą, również prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, w sytuacji gdy: kwestionujecie Państwo prawdziwość danych osobowych (na czas pozwalający administratorowi sprawdzić prawdziwość tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo jako osoba, której dane dotyczą sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (do czasu stwierdzenia czy są prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu).
Przysługujące Państwa prawo możecie wykonywać wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail: [email protected]. wskazując prawo, z którego chcecie skorzystać oraz przyczynę swojego żądania.
Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Apollo sp. z o. o. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO, przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8.    BEZPIECZEŃSTWO


Wszystkie przetwarzane przez Apollo sp. z o.o. dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Sklep internetowy www.apollo.pl, zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.

 

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO.

 

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Apollo sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200376, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, adr. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów - jest administratorem w rozumieniu przepisów RODO. Oznacza to, że Apollo sp. z o. o. ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa zidentyfikować, na przykład Państwa imię i nazwisko, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.apollo.pl W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych.
W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Apollo sp. z o.o., skontaktuj się z nami na podany adres e-mail: rodo // apollo.pl.

 

2. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, KATEGORIE OSÓB, KATEGORIE DANYCH, ŹRÓDŁO DANYCH

 

 

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

 

 

CEL PRZETWARZANIA

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

KATEGORIE DANYCH JAKIE PRZETWARZAMY

 

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
 

 

 

 

 

 

 

OSOBY, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY PODANE PRZEZ NASZYCH KONTRAHENTÓW

- działania przed zawarciem umowy z Kontrahentem

podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem  umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do  spełnienia żądania

 

imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe

Kontrahenci (Państwa pracodawcy/ zleceniodawcy)

 

- czynności związane z zawarciem, realizacją, sprzedażą produktów/usług  i rozliczeniem umowy z naszym Kontrahentem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi/rachunkowymi - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

3) dochodzenie roszczeń przysługujących administratorowi w związku z tą umową - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 

 

okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej umowy

 

 

przez okres określony w przepisach podatkowych/rachunkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń

 

 

 

 

 

- kontakt telefoniczny/mailowy/poprzez korespondencję tradycyjną  z   Apollo sp. z o. o

zapewnienie administratorowi ciągłości działań - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

rok od końca roku, w którym korespondencja powstała

 

 

 

 

CZŁONKOWIE RODZIN OSÓB ZATRUDNIONYCH

- zgłoszenie członka rodziny do ZUS, aktualizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw.
z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych

zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do ww. ustawy, jednolity rzeczowy wykaz akt

niezbędne do zgłoszenia na odpowiednim formularzu ZUS

Osoba przez nas zatrudniona

- zgłoszenie członka rodziny do NFZ, aktualizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw.
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

niezbędne do zgłoszenia na odpowiednim formularzu NFZ

Osoba przez nas zatrudniona

 

PRAKTYKANCI

- organizacja praktyk w ramach umowy
 ze szkołą/uczelnią

art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

po zakończeniu praktyki, a następnie po  okresie 3 lat wynikający z odrębnych przepisów prawa - przedawnienia roszczeń

imię, nazwisko, uczony zawód, wiek, inne podane na umowie

 

Osoby kierujące na praktykę

 

 

3. ODBIORCY DANYCH


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Apollo sp. z o. o., która jest ich administratorem, natomiast odbiorcami Państwa danych - w zależności od celu przetwarzania - mogą być: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, finansowe lub finansowo księgowe, usługi informatyczne, ubezpieczyciele, podmioty finansujące zakupy ratalne, firmy faktoringowe, agencje reklamowe, podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji akcji marketingowych, podmioty prowadzące działalność reklamową podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

 

  4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.


5. PROFILOWANIE


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Niezależnie od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych - macie Państwo prawo do:

  • Uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane, są Państwa dane osobowe;
  • Uzyskania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  • Żądania od administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  • Żądania od administratora uzupełnienia danych osobowych.
  • Żądania od administratora usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, bądź jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu, jako osobie której dane dotyczą, również prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, w sytuacji gdy: kwestionujecie Państwo prawdziwość danych osobowych (na czas pozwalający administratorowi sprawdzić prawdziwość tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo jako osoba, której dane dotyczą sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (do czasu stwierdzenia czy są prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu).

Przysługujące Państwa prawo możecie wykonywać wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail: [email protected]. wskazując prawo, z którego chcecie skorzystać oraz przyczynę swojego żądania.

Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Apollo sp. z o. o. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO, przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

7. BEZPIECZEŃSTWO


Wszystkie przetwarzane przez Apollo sp. z o.o. dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Sklep internetowy www.apollo.pl, zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.

 

ENGLISH VERSION

Masz pytania?

  17 250 94 34

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

sob.: 9:00 - 14:00

 

  [email protected]

Copyright © 2024 - Apollo Sp. z o.o.